بازاریابی و تحقیقات بازار

 تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای بازرگانی

1- تحقیقات کلی

2- تحقیقات کیفی

3- تحقیقات ثانویه

4- معرفی کالا و سمپلینگ محصولات

5- خدمات تحقیقات بازار، تحقیق از مصرف کنندگان، تحقیق از مصرف کنندگان، تحقیق از فروشندگان، تحقیق در مورد  تبلیغات، تورهای تجاری و گردشگری