صادرات و واردات

شرکت بازرگانی گروه بین المللی آوین، مشتمل بر دفاتر متعدد در کشورهای هلند، سوئد، گرجستان، ترکیه، کویت، امارات، قطر و عمان، در حال ارائه خدمات ذیل به شرکتهای همکار و مشتریان خود می باشد :

o        طراحی و مشاوره اجرایی مدل ورود به بازار:

         ارزیابی رقبای اصلی حاضر در بازار، تحلیل سهم فعلی رقبا، تحلیل شیوه قیمت گذاری توسط رقبا، ارزیابی و تعیین شیوه مناسب ورود و توزیع کالا در سطح بازار

o        طراحی و مشاوره اجرائی مدل رشد در بازار:

        ارزیابی سهم رقبای اصلی بازار، تحلیل شیوه فعالیت رقبا، ارزیابی کالاها و شرکتهای جدید مکمل یا جایگزین نوظهور در بازار، تحلیل فضای خالی و فضای پنهان موجود در بازار، ارزیابی روندهای رفتاری کالا-بازار، طراحی استراتژی بازاریابی و فروش شرکت جهت افزایش مستمر سهم شرکت از بازار

o        طراحی و مشاوره اجرائی قراردادهای تجاری بین المللی:

        طرحریزی مفاد بهترین و ایمن ترین نوع قراردادهای تجاری بین المللی و یا درون مرزی برای واحدهای صنعتی و خدماتی صادرکننده، تعیین و مشاوره در خصوص انتخاب مناسب ترین نوع تضامین قابل اخذ بر اساس متن قراردادهای اجرائی در حوزه بازارهای بین المللی و بازارهای محلی

o        طراحی و مشاوره اجرائی برنامه های حمل و نقل و لجستیک:

         بررسی وتحلیل بهترین شیوه های حمل از مبدأ به بازار هدف، بررسی وتحلیل بهترین شیوه های حمل و لجستیک در داخل بازار هدف، مشاوره سرمایه گذاری در خصوص مناسب ترین شیو های حمل و نقل

o        طراحی  مشاوره اجرائی نحوه ایجاد نمایندگی های خارجی:

         مشاوره و طراحی مدلهای اجرائی مناسب جهت ایجاد دفاتر نمایندگی خارجی و یا توزیع محصول در بازارهای هدف کالاها و خدمات