خدمات نمایشگاهی

 خدمات نمایشگاهی

1- اسپانسر

2- تشریفات

3- تجهیزات اضافه

4- طراحی غرفه

5- مترجم

6- نیروهای کمکی

7- خدمات گمرکی و حمل بار  

7-1- حمل بار

7-2- ترخیص از گمرک


ارسال درخواست