نمایشگاه اختصاصی ایران درعمان 

 

نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان برای دومین دوره متوالی با هدف معرفی توانمندیهای صادراتی ایران به کشور عمان برگزار میگردد

 روابط خوب سیاسی کشور عمان با ایران و بستر های مناسب تجاری بین دو کشور و قوانین تجاری مناسب وضع شده توسط کشور عمان برا ی سرمایه گذاری در بخش خارجی، نقطه عطفی .است در جهت آغاز دوره جدیدی از صادرات به بازارهای عمان با توجه به حجم بالای واردات این کشور و بازار بکر موجود ،کشور عزیزمان میتواند سهم عظیمی از این بازار به خود اختصاص  دهد.

 سرمایه گذاری در کشور عمان به موجب طرحی که دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 2020 میلادی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن قرار است به اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ غیر نفتی ﺑﺪل شود و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ نفتی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ خواهد داد و در حوزه صنایع غیرنفتی، مورد استقبال دولت مردان عمانی قرار می گیرد.

 دوﻟﺖ عمان ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ فراهم ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاران خارجی در ﺑﺨﺶ های غیر نفتی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶ های غیر نفتی ﻛﺸﻮر شرایطی فراهمﻛﺮده ﻛﻪ انگیزه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی بیشتر ﺷﻮد

ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-  معافیت گمرکی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارانی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ وارد ﻛﺮدن تجهیزات صنعتی و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت‌های وارد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ تجهیزات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرجی

-معافیت ﮔﻤﺮکی ﺑﺮای وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اولیه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ های ﺧﺎرجی ﻓﻌﺎل در عمان ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌالیت

 -معافیت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ مالیات ﺷﺮﻛﺖ ها و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ های راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آنها ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول فعالیت 

 -مالکیت ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ در صورت سرمایه گذاری در عمان

 -اراﻳﻪ وام های ﻛﻼن ﺑﺎ بهره ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ تسهیلﺷﺪه ﺑﺮای سرمایه گذاران

 -ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های ﺧﺎرجی در اﺛـﺮ سیاست های کلان کشور عمان

 -اراﺋﻪ بیمه اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراتی از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ های ﺻﺎدراﺗﻲ و آژاﻧﺲ های ﻣﺎلی

 شایان به ذکر است تولید کنندگان با درایت از این فرصت برای دستیابی آسان به بازار آفریقا نیز بهره‌مند  گردیده‌اند.

در این راستا شرکتهای بزرگ ایرانی نیز اقدام به سرمایه‌گذاریهای بلند مدت در این کشور نموده اند که از جمله آنها میتوان به شرکت ایران خودرو ‚ مپنا و هیربدان اشاره کرد

 

اسپانسرها :